अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा आन्तरिक राजश्व विभागले लकडाउनकै अवधि अर्थात जेठ २५ सम्म अनिबार्य कर तिर्न ब्यवसायीहरुलाई आदेश जारी गरेकोमा ब्यापक आलोचनापछि म्याद बढाईएको छ ।

लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म रहेकोमा आन्तरिक राजश्व विभागले ब्यवासयी तथा उद्योगीहरुलाई जेठ २५ भित्रमा कर दाखिला गर्न उर्दी जारी गर्दै त्यसो नगरे जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्वका अधिकारीहरुले कर तिर्ने अवधि अब कुनै पनि हालतमा नथप्ने अडान लिदै आएका थिए ।

सरकारको तानाशाही ब्यवहारको चौतर्फी आलोचना भएपछि आन्तरिक राजश्वले कर तिर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म थपेको छ तर यो अवधिमा पनि ब्यवसायीहरुले आफ्नो कारोबार संचालन गरी बक्यौता असुल्न अपर्याप्त रहेकाले कर असुली हुनसक्ने संभावना छैन ।

उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुले लकडाउन खुलेर ब्यवसायिक कारोबार पुनः शुरु गरिएको तीन महिनाको अवधि आफुहरुलाई कर भुक्तान गर्न आबश्यक पर्ने अडान लिएका छन् ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सूचना

sf7df8f}F, ;fpg !^ -/f;;_M
eG;f/ Joj:yfkg uf]i7L –;Daf]wg
cy{dGqL 8f o”j/fh vltj8f eG;f/ ljefuåf/f sf7df8f}Fdf laxLaf/ cfof]lht eG;f/ Joj:yfkg uf]i7LnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here